1.LiveAVM Kullanıcı Sözleşmesi

1.1 Sözleşmenin devamında LiveAVM AVM Yönetim Sistemi kullanıcısı olan ve yukarıda MÜŞTERİ bilgileri kısmında bahsi geçen kişi/kurum kısaca “MÜŞTERİ” olarak, Üretici Firma POLARİS Dış Ticaret Ltd. Şti. ise kısaca POLARİS olarak anılacaktır. MÜŞTERİ ve POLARİS birlikte “Taraflar” ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaklardır.

1.2 Sözleşme ile ilgili hizmetlerin verilmesine ilişkin bildirimler MÜŞTERİ’nin bildireceği e-mail ve faks adreslerine gönderilebilir. Bu durumda POLARİS tarafından MÜŞTERİ’ye e-mail ve faks ile gönderdiği mesajlar ve elektronik ortamda bulunan kayıtlar HMK’nın ilgili maddesi uyarınca kesin delil olarak kabul edilir.

1.3 MÜŞTERİ tarafından Sözleşme’de belirtilen adresler tebligat adresi olarak kabul edilir. Firma unvan, ticari iş adresi veya imzaya yetkili şahısların imza yetkilerinin herhangi bir değişikliğe uğraması halinde bu değişikliklerin gerek fiilen ve gerekse ticaret sicilinde tescilini müteakip en geç 7 (yedi) iş günü içinde karşı tarafa bildirecektir. Bu değişikliklerin ilgili süre içerisinde bildirilmemesi durumunda karşı tarafın eski unvan ve/veya adres altında gönderilmiş fatura, irsaliye, mektup gibi tüm vesaik yeni unvan ve/veya adres altında gönderilmiş sayılır. Taraflar, imza yetkilisi şahısların veya imza yetkilerinin değişmesi durumunda bu değişiklikten önce imza yetkisini kaybeden şahısların imzaladığı tüm çek, senet gibi şirketi borç altına sokan evraktan dolayı doğmuş ve doğacak tüm borç ve yükümlülükleri kabul eder.

 2.SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI

İş bu sözleşme MÜŞTERİ’nin ticari faaliyetleri kapsamında işletme içerisindeki tüm işlemlerini yaparak raporlamalarını aldığı internet üzerinde belirlenen bir internet adresi kullanılarak,  bu işlemlerini gerçekleştirdiği bir elektronik takip sistemi olan LiveAVM AVM Yönetim Sİstemi isimli bilgisayar yazılımının (İnternet tabanlı yazılım hizmetinin) kiralanması, bu yazılım ile MÜŞTERİ’ye ait bilgilerinin internet ortamında barındırılması ve barındırma koşulları, servis sağlayıcılık hizmetleri ile kurulum ve satış sonrası verilen hizmetlerin niteliklerini, niceliklerini ve sınırlarını belirler. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda İlgili yasal mevzuatın geçerli olduğunu, MÜŞTERİ basiretli bir tacir olarak iş bu sözleşmeyi imzaladığını kabul ve beyan eder. Sözleşmede doğabilecek kısmi hükümsüzlükler, sözleşmenin kalan kısmının geçerliliğine halel getirmez. POLARİS teknik gereklilikler halinde paket içeriğini, değiştirme hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler nedeniyle MÜŞTERİ’nin hizmeti kullanması imkânsız hale gelmesi sebebiyle sözleşme MÜŞTERİ tarafından feshedilirse, POLARİS o yıl için ödenen kiralama bedelini MÜŞTERİ’ye iade edecektir.

3. KİRALAMA ESASLARI

3.1 LiveAVM AVM Yönetim Sistemi sözleşme süresince tüm işlevleri ile birlikte bütün halinde kiralanan bir yazılımdır. MÜŞTERİ hizmeti kiralamadan önce 7 günlük ücretsiz deneme sürümünü kullanmış ve hizmeti tamamıyla tecrübe ederek ve beğenerek kiralamayı kabul ettiğini, MÜŞTERİ ürün hakkında gerekli testleri yaptığını, ticari işlerde TTK uyarınca cayma hakkı bulunmadığını beyan ve taahhüt eder.

3.2 Yazılım kiralama başlangıç tarihi LiveAVM AVM Yönetim Sistemi Sözleşmesi’nin doldurulduğu ve imzalandığı tarih olup, toplam yazılım kiralama süresi 1 (bir) yıl’dır. MÜŞTERİ’nin kusurundan, temerrüdünden ya da müşteriden kaynaklanan, hizmet kesintileri veya benzeri durumlar oluşması halinde hizmet süresi uzatılmaz. MÜŞTERİ’nin kendi kullanım tarafında (ev, iş ve diğer kullanım alanları) oluşacak yazılım, bilgisayar, işletim sistemi gibi tüm aksaklıkları gidermek MÜŞTERİ’nin yükümlülüğündedir.

3.3 Kiralama süresi bitiminden en az (15) gün önce MÜŞTERİ ve POLARİS sözleşmenin yenilenmesi hususunda mutabakata varması halinde sözleşme aynı şartlarla 1 (bir) yıl süre ile yenilenir, aksi halde kendiliğinden sona erer. Yenileme durumunda ödenecek ücret bedeli 7. Maddede belirlenmiştir.

3.4 Sözleşmeyi imzalayan MÜŞTERİ, sözleşmeden doğan bedelin ödemesini kredi kartı ile yapıyorsa, iş bu kredi kartı ve kişi bilgilerinin doğruluğundan ve yasallığından bizzat sorumludur. Kiralanan sistem aracılığıyla kredi kartı veya havale ile yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tamamıyla MÜŞTERİ’ye aittir. Herhangi bir nedenle POLARİS, MÜŞTERİ tarafından verilen kredi kartından ödeme tahsil edilemezse veya tahsil edilip meblağ itiraza uğrar ise POLARİS, MÜŞTERİ tarafından verdiği hizmeti kiralama bedeli geçerli bir kredi kartı ile ya da nakit olarak yapılana dek askıya alır ve hizmetin askıda olduğu süre esnasında sözleşme süresi hiçbir kesintiye uğramaz, askıya alınan süre sözleşme bitimine eklenmez.

3.5 POLARİS, MÜŞTERİ’ye ait içeriğin son 30 günlük yedeklerini her zaman alır ve saklar. Kiralama süresi bitiminde MÜŞTERİ kiralamayı sonlandırmak ister ise MÜŞTERİ’ye ait veri tabanında yer alan son bilgiler, üye ve ürün verilerinin hizmet bitimindeki son güncel halinin bir kopyasını XML veya EXCEL yolu ile 30 (otuz) Gün içinde müşterinin yazılı olarak talep etmesi halinde müşteriye verilir. MÜŞTERİ verileri talep etmemesi durumunda veri güvenliği amacıyla sözleşme bitiminden 30 (otuz) gün sonra tüm içerikler POLARİS sisteminden silinir. MÜŞTERİ kira süresinin bitiminde sistemi kiralamaya devam etmek isterse sistem içeriğinde hiç bir değişiklik yapılmadan sistem çalışmaya devam eder.

3.6 MÜŞTERİ, POLARİS‘ten bu sözleşme ile aldığı yazılım kiralama hizmetlerini, bu sözleşmeden doğan hak ve sorumluluklarını, her ne surette olursa olsun POLARİS‘in önceden açık yazılı onayı olmadan üçüncü şahıslara kiralayamaz, devredemez, paylaşamaz veya paylaştıramaz. İş bu madde’nin ihlali POLARİS’e sözleşmeyi bedel iadesiz tek taraflı fesih hakkı verir.

3.7 POLARİS, herhangi bir sınırlama ya da MÜŞTERİ’nin önceden iznine gerek olmaksızın MÜŞTERİ’nin LiveAVM kullanıcısı ve müşterisi olduğunu kamuya açıklamaya, müşteri isim ve logosunu kendi reklamlarında ve tanıtımlarında (portföy ve referans bölümünde) yayımlamaya ve MÜŞTERİ’nin sözleşmede yer alan hizmetlerden faydalanan internet sitesinin en alt bölümünde sabit olarak LiveAVM logosunu, linkini ve hizmetle ilgili kısa bilgisini (sabit olarak) bulundurmaya yetkisi olduğunu MÜŞTERİ kabul ve beyan eder.

3.8 POLARİS MÜŞTERİ’ye sunduğu hizmetler için gerekli olan sistem alt yapılarında farklı kişi veya kuruluşlardan tali hizmetler alabilir, belirli servis hizmetlerinin sağlanmasını kısmen ya da tamamen 3. Kişilere bırakabilir.

 4.GİZLİLİK İLKESİ

4.1 POLARİS, MÜŞTERİ’nin tüm bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini taahhüt eder. Gerek POLARİS gerekse herhangi bir üçüncü şahıs veya firma’nın MÜŞTERİ’ye ait özel bilgilere teknik olarak erişemeyeceği için bu taahhüt garanti altındadır.

4.2 Yazılım kiralama hizmeti POLARİS’in sunucularında barındırılır ve hiçbir şekilde POLARİS dışında hiç kimse FTP erişimine, kaynak kodlarına müdahaleye, veri tabanına erişim ve müdahale yetkisine sahip değildir. Yazılım kaynak kodları ve veri tabanı POLARİS kontrolü ve erişiminde olup her hakkı saklıdır. MÜŞTERİ kaynak kodları  ve veri tabanı üzerinde kira karşılığı yararlanma hakkı dışında hiçbir hakka sahip değildir. Kodları veya veri tabanının kendisine verilmesini talep edemez, 3. Kişilerle paylaşamaz ve kendisi de hiçbir şekilde alamaz.

4.3 MÜŞTERİ’nin yapacağı ödemelerde 3. kişilere ait kredi kartı bilgilerini POLARİS kesinlikle sunucu üzerinde bulundurulmaz. Burada doğabilecek kredi kartı yanlışlıklarında ve hatalarından bu bilgilerin POLARİS sunucularında tutulmadığından ve bu bilgileri görmediği için sorumlu tutulamaz. 3. kişilerin mali ve kişisel bilgilerinin kullanılması sebebiyle uğramış olduğu zararların POLARİS’e yöneltilmesi halinde, POLARİS iş bu zararı MÜŞTERİ’ye rücu hakkına sahiptir.

4.4 POLARİS her hangi bir kredi kartı dolandırıcılığına karşı müşterilerine 3-D Secure POS (3D Güvenlik Protokolü) Altyapıları’nı kullanmakla yükümlüdür. MÜŞTERİ tarafından 3D Secure Pos kullanımında çıkabilecek problemlerden POLARİS sorumlu değildir.

4.5 Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan veya yürürlükteki tüm mevzuat gereği ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiş veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya bu kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiş olan bilgiler, gizli bilgi kapsamı dışında olup bu maddeye istisna teşkil ederler.

5.MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, OHAL, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, küresel yada ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM, servis sağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklıdır.

6.HUKUKİ ESASLAR

6.1 İş bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her iki tarafın da yapılacak olan her türlü mal, hizmet ve diğer ticari ilişkiler sonucu doğacak olan alacak ve borçlar, resmi defterlerde karşılıklı cari hesap olarak yürütülecektir. İş bu sözleşme ayrı bir sözleşme yapılmasına gerek kalmaksızın, tüm detaylarıyla ayrıca cari hesap sözleşmesi hükmündedir. Taraflar aralarında cari hesap sözleşmesi bulunduğunu ve iş bu sözleşmede yer almayan hususlarda T.T.K. ilgili hükümlerinin geçerli olduğunu beyan ederler.

6.2 Her iki taraf genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder.

6.3 Sözleşmeyle ilgili her türlü hukuki anlaşmazlıkta Türk Hukuku uygulanır ve Türk mahkemeleri yetkilidir. MÜŞTERİ’nin yurt dışı merkezli olması Türk Hukukunun geçerliliğini etkilemez.

6.4 Taraflar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Yasası, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5 Taraflar Türk Hukukuna tabi oldukları için; sözleşmenin imzalanmasından sonra gerçekleşebilecek yasa değişiklikleri veya kanuni düzenlemelere riayet etmek zorundadırlar. Sonradan ortaya çıkabilecek hukuki düzenlemeler sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyecektir.

6.6 LiveAVM AVM Yönetim Sisteminde kullanıcıya ait olan ve kullanıcı tarafından doldurulması ve yönetilmesi gereken kısımlardan ve içeriklerden POLARİS sorumlu değildir. MÜŞTERİ sözleşmeye konu internet alan adı içerisinde bulundurduğu tüm içerikten, LiveAVM AVM Yönetim Sistemi ile ticaretini yaptığı ürün ve hizmetlerden ve bunlarla ilgili bankacılık işlemlerinden sorumludur. Bu hususlarda POLARİS’in herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.

6.7 POLARİS, MÜŞTERİ’ye sisteme erişim sağlayacağı kullanıcı adı ve şifresini iş bu sözleşmede yer alan e-mail adresine iletilmesinin ardından sistemin kullanılması tamamen MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. POLARİS, sisteme giriş bilgilerini MÜŞTERİ’ye iletmekle sözleşme yükümlülüğünü yerine getirmiş olup POLARİS’in herhangi bir kusuru olmaksızın, MÜŞTERİ tarafından sistemin kullanılmaması, sistemden MÜŞTERİ’nin beklediği gibi ya da hiç fayda elde edilmemiş olması, POLARİS’in kusuru olmaksızın sisteme giriş yapmaması sebebiyle iadesi talep edilmez.

6.8 MÜŞTERİ’ye ait olan ve kanunen suç teşkil eden her türlü içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, POLARİS’in her hangi bir içerik denetleme sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.9 MÜŞTERİ LiveAVM AVM Yönetim Sisteminin kullanımı esnasında bulunduğu sunucuya ve diğer müşterilere herhangi bir şekilde zarar veren veya SPAM gönderim gerçekleştiren veya SYN, DDOS, http GET (httpd get) ve benzeri kötü amaçlı saldırılara maruz kalır ise, (uğranan zararlara 3. kişiler neden olsa dahi), POLARİS kullanım süresi ücreti ve gerekli (sözleşme tutarının en az %25’i) kullanım kesintilerini yaptıktan sonra, geri kalan bakiyeyi müşteriye geri ödeyerek tüm hizmeti kısmen veya tamamen sonlandırma hakkına sahiptir. Gerekli kullanım kesinti miktarının tespiti hakları POLARİS ’te iyi niyet kuralları içerisinde saklıdır.

6.10 MÜŞTERİ’nin 6.9 maddede sayılan saldırı türleri ve sayılmasa dahi her türlü bilişim suçlarında; 3. kişilerin neden olduğu her türlü haksız fiilden, yalnızca fiili gerçekleştiren kişiler sorumludur. POLARİS vermiş olduğu hizmetlerde, verilen hizmetin esaslarına uygun şekilde mutat veri güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür. 3.kişilerin neden olduğu bilişim suçlarından ve bu suçlardan doğan doğrudan yada dolaylı zararlardan teknik kusur yada gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ihlal yaptığı sabit olmadıkça POLARİS sorumlu tutulamaz. Bu durumlarda yaşanabilecek hizmet kesintileri nedeniyle POLARİS’in sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilemez.

6.11 POLARİS teknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle, bir yıllık kiralama dönemi içerisinde verdiği hizmette, toplamda 72 saati geçmemek üzere, geçici hizmet kesintileri gerçekleştirebilir. İş bu kesintileri MÜŞTERİ peşinen kabul etmiştir. POLARİS bakım ve güncelleme çalışmalarını teknik nedenler imkan verdiği sürece gece yarısı ile sabah saat 08:00 arasında yapmaya özen gösterecektir. MÜŞTERİ teknik bakımlar ve güncellemelerden kaynaklanan kesintiler nedeniyle maddi veya manevi zararları oluştuğundan bahisle tazminat talebinde bulunamaz.

7.KİRALAMA VE YENİLEME BEDELİ

7.1 LiveAVM AVM Yönetim Sistemi Sistemi kiralama bedelleri şube bazlı olarak belirlenmektedir.  Yapılacak ödemeler yıllık bazda tahsil edilir. (Takip eden yıllarda yenileme ücretlerinde yıllık enflasyon oranında artış yapılır) MÜŞTERİ dilerse ödemeyi havale/nakit olarak veya kredi kartı ile de ödeyebilir. Sözleşmenin tarafların mutabakatı ile yenilenmesi halinde POLARİS aynı formu kullanarak diğer yıllarda da yıllık yenileme hizmet bedelini tahsil eder.

7.2 Kiralama bedeline ilişkin fatura POLARİS tarafından iş bu sözleşmenin imzalanmasından itibaren 7 gün içerisinde düzenlenerek, MÜŞTERİ tarafından iş bu sözleşmede belirtilen adresine kargo veya posta yoluyla gönderilecektir.

7.3 POLARİS tarafından, kiralama bedeline ilişkin fatura tutarı, MÜŞTERİ’nin iş bu sözleşmede yer alan adresine gönderildiği tarih itibariyle MÜŞTERİ cari hesap bakiyesine borç olarak kaydedilecek ve muaccel hale gelecektir.

7.4 MÜŞTERİ tarafından fatura bedelinin, faturanın belirtilen adresine iletilmesini takip eden 30 gün içerisinde ödenmemesi halinde POLARİS, MÜŞTERİ tarafından fatura bakiyesi ödenene kadar sistemine erişimi durdurabilir. Bu durumda erişimin durdurulduğu süreler Sözleşme süresine eklenmeyecek olup, MÜŞTERİ, ödeme yükümlülüğünün kati olarak sona ermediğini, erişimin durdurulduğu sürelere ilişkin olsa dahi kiralama bedelinin tamamını ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.5 MÜŞTERİ tarafından ödenmeyen fatura bedeline Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen değişen oranlarda ticari temerrüt faizi uygulanır.

8.PAKETE DAHİL OLMAYAN EK (ÜCRETLİ) HİZMETLER

8.1 Entegrasyon hizmeti MÜŞTERİ tarafından talep edilir ise POLARİS ek ücreti karşılığında farklı bir yazılıma veri akışı sağlayabilir bu veri akışı XML veya REST API şeklinde olabilir, entegrasyon bedeli teklif ve kabulü ile gerçekleştirilir.

8.2 MÜŞTERİ entegrasyon hizmetini satın almak istediği firmanın rızasını almak zorundadır. Ayrıca MÜŞTERİ firma’nın kendisine verdiği yetkisini belirtir belgeleri POLARİS’e sunmak ve bildirmek zorundadır, aksi taktirde MÜŞTERİ’nin yetkisiz olarak yaptığı işlemlerinden kendisi sorumludur. POLARİS entegrasyon hizmeti ile ilgili bilgileri 3. kişilerle paylaşmamayı taahhüt eder.

8.3 POLARİS, Firma’nın sağladığı entegrasyon dökümanları üzerinde herhangi bir değişiklik yapma yükümlülüğü altında değildir. Bu nedenle entegrasyon, fiyat politikası ile ilgili yaşanan sıkıntılardan, firma’nın ve POLARİS’in Sistemleri’nin uyuşmaması halinde doğacak sorunlardan POLARİS sorumlu değildir.

8.4 POLARİS tarafından uygulama entegrasyonu MÜŞTERİ’nin sistemine sağlandıktan sonra, firma entegrasyon altyapısında veya sisteminde bir değişikliğe giderse, Entegrasyonunu yeniden yapacak olması sebebiyle POLARİS Entegrasyon ücretini yeni bir hizmet bedeli olarak MÜŞTERİ’ye faturalandırılır. Firma entegrasyon hizmetini durdurursa veya hizmeti sağlamayı sonlandırırsa entegrasyon hizmeti ile ilgili olarak POLARİS hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

8.5 MÜŞTERİ kendisine LiveAVM AVM Yönetim Sistemi ile ilgili seçtiği pakete göre tanınan trafik limitini (Bandthwidth) aşmaya yaklaşması durumunda toplu olarak ek trafik (Bandtwidth) limiti almalıdır. Ek trafik alınmaması durumunda POLARİS vermekte olduğu hizmeti ek trafik alınana kadar durdurur. Trafik aşım bedeli olarak her 1 (bir) GB başına 1 (bir) TL+KDV olarak ücretlendirilir. MÜŞTERİ limit aşım ücretini ödemeyi taahhüt eder.

8.6 MÜŞTERİ’nin kiraladığı pakete dahil olmayan her türlü tasarım, içerik, yazılım, modül veya her türlü ek ürün ile hizmetler, iş bu sözleşmede yer alan kiralama bedelinden ayrı olarak ücrete tabidir. Talep edilen hizmet ve ürünün niteliğine göre ek ürün ve hizmetler iş bu sözleşmeden bağımsız bir teklif ile ayrıca fiyatlandırılır.

9.ONAY VE YÜRÜRLÜK

MÜŞTERİNİN www.liveavm.com sitesine bilgilerini girdiği tarihte, yürürlüğe girmiştir ve her iki taraf için bağlayıcıdır. Sözleşmenin uygulamasından doğabilecek aksaklıklarda İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.